Etiska regler

Reimax verksamhet sker enligt principerna för ansvarsfull affärsverksamhet och i all vår verksamhet följer vi lagstiftningen i det land där vi är verksamma. Alla våra anställda har grundläggande rättigheter baserade på jämlika kollektivavtal. Vårt företag respekterar internationella mänskliga rättigheter och lagar. Vi vill vara en ansvarsfull aktör i vår egen gemenskap och våra intressegrupper.

I vår arbetsgemenskap respekterar vi jämlikhet och jämställdhet. Det innebär att vi behandlar alla jämlikt och inte uppträder orättvist mot någon. Vi accepterar inte mobbning på arbetsplatsen, diskriminering eller andra olämpliga uppträdanden i vår arbetsgemenskap.

Vi ansvarar även gemensamt för att arbetsplatsen eller produktionsanläggningen är säker och att arbetstagarna använder nödvändig skyddsutrustning i sina arbeten.